2. června 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

Pokud projíždíte městem Litomyšl  je prodejna s potravinami Lidl v centru města nepřehlédnutelná. Před více jak rokem dokončená stavba od Atelieru VAS opouští unifikovaný koncept velkých prodejen tohoto řetězce a přichází s vlastním řešením, kde stavba má plášť z dřevěných latí a bezprostřední okolí je plné stromů, posezení, květin i žulových chodníčků. Přesně takové a ještě lepší by měly být všechny volně stojící prodejny v zemi.

„Zadáním vyzvané architektonické soutěže bylo vytvořit důstojnou a zároveň ohleduplnou vnější podobu standardní typové prodejny umístěné v těsné blízkosti památkově chráněné barokní sýpky v Litomyšli. Současně bylo třeba vyřešit komplikovaný parter kolem prodejny, který musel reagovat na specifické dopravní požadavky a stísněný pozemek. Návrh se soustředil na kompoziční a materiálové pojetí fasády a vytvoření kvalitního parteru; důraz byl kladen zejména na venkovní pobytový předprostor navazující na hlavní vstup a eliminaci dopravních ploch,“ uvádí autoři Tomáš Harom, Vojtěch Bis, Ondřej Chudý a Zdeněk Hromádka.

„Dlouhá typová fasáda byla rozdělena výraznou krytou markýzou na vstupní část a vizuálně potlačenou zbývající část k sýpce. Samostatným prvkem je zásobovací trakt, který je designově sjednocen se vstupní částí. Vstupní markýza umožňující krytý přístup návštěvníků od parkovišť je opláštěná charakteristickými dřevěnými lamelami, které slouží jako slunolam prosklené fasády a pohledová clona nákupních vozíků a kolostavů. Podobnou funkci tvoří i lamelový plášť zásobovací rampy a odpadového hospodářství na druhé straně objektu. Fasáda mezi markýzou a zásobováním je omítaná s vodorovnou profilací ve své horní třetině. Do budoucna bude navíc pohledově potlačena předsazeným stromořadím. Princip zelené fasády je formou lankové treláže pro popínavé rostliny aplikován i na severní fasádě směrem říčce Loučné. Výškové uspořádání objemů nepřevyšuje úroveň okapové římsy sýpky. Střecha objektu je kryta vegetačním souvrstvím a nad vstupní částí jsou umístěny fotovoltaické panely. Koncepce parteru směřuje k vytvoření důstojného obytného předprostoru sýpky i prodejny a kultivovaného řešení parkovacích ploch. Důraz byl kladen na návrh vegetace a nakládání s dešťovými vodami (vsakovací dlažba parkovacích stání, vsakovací průlehy, štěrkové dešťové záhony),“ dodávají s tím, že projekt přihlásili do České ceny za architekturu.

Čtěte další články na téma Litomyšlobchod

Foto: Jiří Šebek a Vojtěch Bis
Zdroj: Atelier VAS